Västanfjärds Pensionärsförening

 

                                                    STADGAR

                                                          för

                 VÄSTANFJÄRDS  PENSIONÄRSFÖRENING r.f.

 

                                                                 § 1

Föreningens namn är Västanfjärds pensionärsförening r.f. och dess hemort är Kimitoöns kommun.

                                                                 § 2

Föreningens språk är svenska och den är neutral i partipolitiska och religiösa frågor.

                                                                 § 3

Föreningens syfte är att arbeta för sina medlemmars trivsel och att tillvarata och främja deras allmänna och gemensamma intressen. Sitt syfte förverkligar föreningen genom att:

    1) bevaka sina medlemmars intressen, tillvarata deras rättigheter, stärka deras inflytande          lokalt och verka för att deras erfarenheter och kunskaper beaktas i lokalsamhället,
    2) bland sina medlemmar bedriva informationsverksamhet om pensioner och andra        förmåner, som beviljas pensionärer av stat och kommun,
    3) för sina medlemmar anordna träffar, samkväm, kurser, föredrag, filmföreställningar, exkursioner, teaterbesök och gruppresor,
    4) organisera hobbyverksamhet för medlemmarna inriktad på bl.a. kultur, motion och social samvaro,
    5) verka som förbindelselänk mellan medlemmarna och stärka samhörighetskänslan och kamratskapet mellan dem.

                                                                 § 4

Till föreningen kan ansluta sig personer som uppnått pensionsålder eller annars åtnjuter pension och som är bosatta i eller har anknytning till Västanfjärd.

Personer som inte åtnjuter pension kan ansluta sig till föreningen som understödjande medlemmar. Detsamma gäller rättsliga samfund som också kan ansluta sig som understödande medlemmar.

Medlemmarna erlägger till föreningen en årlig avgift, vars storlek fastställs av höstmötet. Medlem som försummat att betala medlemsavgiften två år i följd kan av styrelsen strykas ur medlemsregistret.

Genom enhälligt beslut kan styrelsen kalla en medlem som gjort föreningen särskilt stora tjänster till hedersmedlem av föreningen. Vid fyllda 90 år blir man fri medlem. Hedersmedlemmar och fria medlemmar har samma rättigheter som de andra medlemmarna, men är befriade från medlemsavgift till föreningen.

Vid föreningens möten har varje ordinarie medlem en röst. Understödande medlem äger yttrande- men icke rösträtt.

                                                                

                                                                 § 5

Föreningens styrelse väljs på höstmötet. Styrelsens uppgift är att leda föreningens verksamhet i enlighet med dess stadgar och att ta initiativ som främjar föreningens verksamhet. Styrelsen består av föreningens ordförande och sex medlemmar. Ordföranden väljs för följande kalenderår, styrelsemedlemmarna för två kalenderår i sänder.

Av styrelsemedlemmarna är årligen hälften i tur att avgå. En avgående styrelsemedlem kan återväljas. Om en styrelsemedlem avgår i förtid kan fyllnadsval förrättas vid vårmötet eller höstmötet. Mandattiden för den som väljs i den avgåendes ställe är då densamma som den avgåendes återstående mandattid.

Styrelsen väljer inom sig viceordförande, sekreterare och kassör samt inom eller utom sig andra behövliga funktionärer. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, viceordföranden eller sekreteraren och är beslutför då minst fyra av dess medlemmar är närvarande. Styrelsen sammankallas till möte per telefon, brev eller e-post en vecka före mötet.

Vid röstning inom styrelsen har varje medlem en röst. Faller rösterna jämnt avgör vid val lotten, i annat fall ordförandens röst.

Styrelsen måste sammankallas omedelbart om minst tre av dess medlemmar så önskar.

Styrelsen skall avge en skriftlig verksamhetsberättelse inklusive bokslut till vårmötet.

                                                                 § 6

Föreningens namn tecknas av ordföranden och viceordföranden gemensamt eller av någondera av dessa jämte antingen sekreteraren eller kassören.

                                                                 § 7

Föreningen sammanträder årligen till två ordinarie föreningsmöten och vid behov till extra föreningsmöte. De ordinarie mötena är höstmötet och vårmötet. Medlemmarna kallas till höst- eller vårmöte med annons införd i en på orten allmänt spridd svensk- eller tvåspråkig tidning senast sju dagar före mötet.

                                                                

 

 

                                                                 § 8

Föreningens höstmöte hålls i november. På höstmötet behandlas följande ärenden:

    1)  mötet öppnas
    2)  val av ordförande och sekreterare för mötet samt två protokolljusterare och två rösträknare.
    3)  konstatera att mötet är stadgeenligt sammankallat
    4)  fastställande av föredragningslistan
    5)  fastställande av verksamhetsplan och budget samt medlemsavgiftens storlek för nästa verksamhetsår
    6)  behandling av frågor som styrelsen hänskjutit till höstmötet
    7)  behandling av ärenden som en medlem skriftligen har inlämnat till styrelsen för behandling vid höstmötet
    8)  val av ordförande för nästa verksamhetsår
    9)  val av styrelsemedlemmar för de två följande verksamhetsåren i stället för dem som är i tur att avgå
    10)  val av två verksamhetsgranskare och deras suppleanter för nästa verksamhetsår
    11)  behandling av eventuella övriga ärenden som nämnts i kallelsen.

                                                                 § 9

Föreningens vårmöte hålls inom mars. På vårmötet behandlas följande ärenden:

    1)  mötet öppnas
    2)  val av ordförande, viceordförande och sekreterare för mötet samt två protokolljusterare och två rösträknare
    3) konstatera att mötet är stadgeenligt sammankallat
    4) fastställande av föredragningslistan
    5) behandling av styrelsens verksamhetsberättelse, bokslut och verksamhetsgranskarnas berättelse
    6) fastställande av verksamhetsberättelsen och bokslutet
    7) beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen
    8) behandling av eventuella övriga ärenden som nämnts i kallelsen.

                                                                 § 10

Ärenden som en medlem önskar få upptagna till behandling vid höstmötet skall skriftligen lämnas in till styrelsen senast inom september. Ärenden som  en medlem önskar få upptagna till behandling vid vårmötet skall skriftligen lämnas in till styrelsen senast inom januari.

                                                                 § 11

Extra föreningsmöte skall sammankallas om styrelsen finner anledning till det, då föreningsmötet så beslutar, eller om minst tio röstberättigade medlemmar eller en tiondedel av föreningens röstberättigade medlemmar  skriftligen anhåller om det hos styrelsen. I denna anhållan skall uppges de ärenden som önskas till behandling vid mötet. Styrelsen skall inom 30 dagar, efter det anhållan inkommit, utfärda kallelse till extra föreningsmöte.

                                                                 § 12

Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår. Bokslutet samt styrelsens verksamhetsberättelse skall senast 15 februari föreläggas verksamhetsgranskarna för granskning, och dessa skall senast den sista februari lämna in sin berättelse till styrelsen.

                                                                  § 13

Föreningen kan i sitt namn skaffa sig rättigheter och göra förbindelser, även kära och svara. Föreningen har rätt att taga emot donationer.

                                                                 § 14

Beslut om ändring av dessa stadgar kan fattas på vårmötet. Förslag om stadgeändring som läggs fram av enskilda medlemmar skall skriftligen lämnas till styrelsen senast inom januari. Styrelsen kan på sitt möte, som likaså bör hållas inom januari, själv besluta om att lägga fram förslag om stadgeändring. Förslaget om ändring av stadgarna skall nämnas i möteskallelsen.

                                                                 § 15

Föreningen kan upplösas genom ett beslut fattat på vårmötet, förutsatt att ett förslag om detta har nämnts i möteskallelsen. För att beslutet skall vara giltigt erfordras två tredjedels majoritet  av alla avgivna röster.

Beslutet måste underställas ett följande möte, som skall hållas tidigast två veckor och senast två månader efter vårmötet. För ett giltigt beslut erfordras även på detta möte två tredjedels majoritet  av alla avgivna röster.

I den händelse föreningen upplöses, tillfaller dess eventuella egendom en registrerad förening, stiftelse eller annan juridisk person som främjar de svenska pensionärernas i Västanfjärd intressen. Beslut om detta fattas av det föreningsmöte där upplösningen bekräftas.

                                                                 § 16

I övrigt iakttas gällande lagstiftning om föreningar.      

 

 

Stadgarna godkända 12.04.2018 av Patent och rgisterstyrelsen.