Västanfjärds Pensionärsförening

 

Höstmöte 2019

Västanfjärds Pensionärsförening r.f

     Protokoll fört vid Västanfjärds pensionärsförenings höstmöte 12.11.2019 kl. 14.00 i       församlingshemmet. Närvarande var 38 medlemmar och 1 gäst.

§ 1. Ordförande Gunnar Ölander hälsade de närvarande välkomna.  

§ 2. 3 st. ljus tändes för de sedan 13.3 avlidna medlemmarna Monica Raitinen, Mona Nurmio och Märta Manelius samt ett gemensamt ljus för tidigare medlemmar som  avlidit. Ur psalmen  "Välsignade alla ni kära" sjöngs två verser.

§ 3.  Höstmötesförhandlingar.

3.1   Till ordförande för höstmötet valdes Gunnar Ölander och till sekreterare Runa Heino.

3.2    Mötet konstaterades vara  lagenligt sammankallat med annons i  Annonsbladet 31.10. Den förelagda föredragningslistan godkändes.

3.3     Till protokolljusterare valdes Gullan och Per-Arne Kareliusson.

3.4     Gunnar Ölander valdes enhälligt till ordförande för år 2020.

3.5      Styrelsemedlemmar i tur att avgå var Tommy Bergström, Charles Hellström och   Ros-Marie Ölander. Samtliga tre återvaldes för två år. Kvar för ett år sitter Max   Andersson och Birgitta Söderholm. Runa Heino har avsagt sig uppdraget   och nyvaldes  därför Margita Ölander för ett år.

3.6     Till verksamhetsgranskare för år 2020 återvaldes Solveig Enestam och Kerstin Söderholm och till suppleanter för samma tid  återvaldes  Per Gustafsson och Tua Storberg.

3.7     Till ny representant i Stiftelsen Silverringen för åren 2020 - 2021,  i stället för Alf  Holmlund som flyttat från orten, valdes Erik Söderström.

3.8      Medlemsavgiften för år 2020 fastställdes till 20 euro varav 14 euro går till förbundet.

3.9      Verksamhetsplanen och budgeten för år 2020 föredrog och godkändes. (Bilagor)

§ 4.      Meddelanden och övriga ärenden

4.1       Sångkväll med Annalena måndagen 18.11 kl. 18.00 i församlingshemmet.

 4.2      Månadslunch på Strand tisdagen 19.11 kl. 13.30.

4.3       Lillajulskryssning 25-26.11.

4.4       Julfest-julmiddag måndagen 9.12 kl. 18.00 i Kasnäs.


4.5       Leif Granlund från Strandells el  informerade om solpaneler. Han avtackades med  en blombukett.

4.6      I  frågesporten  utgick Per-Arne Kareliusson med segern med 12 poäng av 14 möjliga. Lotteri, bingo och  information om olika resor och evenemang följde.

 

§ 6. Mötet avslutades kl. 16.30 med "Nu går sista visan".

 

Västanfjärd 12.11.2019

---------------------------------------------           -----------------------------------------
Gunnar Ölander, ordförande                         Runa Heino, sekreterare

Justerat ----/---- 2019

---------------------------------------------          ----------------------------------------

Gullan Kareliusson                                         Per-Arne Kareliusson