Västanfjärds Pensionärsförening

                      VÄSTANFJÄRDS PENSIONÄRSFÖRENING RF

                 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018

Den sista december 2018 hade vår förening 136 medlemmar. Av dessa var tre fria medlemmar och tre hedersmedlemmar. Under året fick vi tolv nya medlemmar, tre medlemmar ville avgå, och tre medlemmar avled. Föreningen har i regel uppvaktat medlemmar på deras 70, 80, 85 och 90 årsdagar.

Styrelse 2018
Ordförande, Gunnar Ölander                         Viceordförande, resekoordinator, Birgitta Söderholm
Sekreterare och bokförare, Runa Heino          Kassör och köksansvarig, Ros-Marie Ölander
IT ansvarig, Max Andersson                                                Bingoansvarig, Alf Gabrielsson  
Frågesportansvarig, Charles Hellström            Facebookansvariga, Max Andersson,Tommy                                                             Bergström och Gunnar Ölander

Verksamhetsgranskare: Solveig Enestam och Kerstin Söderholm med Per Gustafsson och Tua Storberg som suppleanter.

Representant i Stiftelsen Silverringen: Alf Holmlund, suppleant Gunnar Ölander
Representant i De Äldres Råd: Gunnar Ölander
Föreningens stadgar förnyades under året.

Möten:          Ett vårmöte, ett höstmöte och fyra månadsmöten har hållits  i församlingshemmet.
                      Styrelsen har sammanträtt  åtta  gånger och i regel träffats på biblioteksvinden.
                      Föreningen deltog med två representanter på förbundets vårmöte och förbundets     höstmöte.

Ekonomi:       Medlemsavgiften har varit 20 euro, varav 11 euro går till förbundet. Resultatet för år                   2018 visade ett överskott om 978,00 euro. Under året har ett nytt bokföringssystem,        Briox införts.

Fester:           Föreningen har deltagit i Treklöverträffen i Dragsfjärd samt hållit julmiddag - julfest  i                   Kasnäs.

Resor:           Utfärd till Hangö,  hemlig resan till Somero, utfärd till Houtskär, sommarresa till      Åland, sett på teatern Stenplockerskorna i Pargas samt deltagit i Seniorkryssningen och        Lillajuls kryssningen.

Under året har föreningen ordnat åtta månadsluncher i grannskapet.  
Under hösten har medicinestuderande, som önskat öva sig i svenska språket, besökt en del av våra medlemmar.

IT verksamhet:
Föreningen har ordnat IT café sex gånger under våren och  varit medarrangör för en datakurs fem gånger på hösten.  Fyra västanfjärdspensionärer har deltagit  i IT caféverksamheten i Kimito.

Motion och hälsa:
- Föreningen var representerad vid  kursen  Spänst i benen på Lehmiranta.
- En  vandringen i Kurjenrahka nationalpark företogs på hösten.
- Några pensionärer deltog i kursen Hjärnhälsa på Silverbacken.
- Två lag deltog i den åboländska uttagningen i frågesporttävlingen och ett lag deltog i finalen.

- Bouleverksamheten har kommit igång under året vid Bjärkas. Ett tremannalag deltog i mästerskapen i Jakobstad. Vi har antagit utmaningen att ordna mästerskapen i Västanfjärd år 2019 och en arbetsgrupp har tillsatts för ändamålet.

Föreningen deltog under hösten i  krattningen  på gravgårdarna.

Medverkande i föreningens månadsmöten, fester och andra evenemang under året:  Magnus Nyman, Kristina Hakola-Wass, Patrik Sjöblom, Ulrika Storgård-Taipale, Stig Nervander, Rebecca Börman, Lars Fuchs, Sven Engblom, Niklas Gustafsson, Åsa Storberg, Ulf Bergström, Karin Arfman, Anton Nervander, Antti Karlsson och Mona Lehtonen,

 


Västanfjärd i januari 2019  

Gunnar Ölander, ordförande                                           Runa Heino, sekreterare