Västanfjärds Pensionärsförening

 

Västanfjärds Pensionärsförening r.f.

 Protokoll fört vid Västanfjärds pensionärsförenings vårmötet 12.3.2019 kl. 14.00 i församlingshemmet. Närvarande var 38 medlemmar och 1 gäst.

§ 1. Ordförande Gunnar Ölander hälsade de närvarande välkomna.  

§ 2. 6 st. ljus tändes för de under föregående år avlidna medlemmarna Helmer Wallenius, Tea Ölander, Karl-Erik Sundblom, Toini Höglund, Alf Gabrielsson och Gösta Sundman samt ett gemensamt ljus för tidigare medlemmar som  avlidit.  

§ 3.   En psalmvers ur  "Välsignade alla ni kära" sjöngs.

§ 4.   Vårmötet.

4.1    Till ordförande för vårmötet valdes Gunnar Ölander, till viceordförande Tommy Bergström och till sekreterare Runa Heino.

4.2      Mötet konstaterades vara  lagenligt sammankallat genom annons i    Annonsbladet 28.2.

4.3      Till protokolljusterare valdes Charles Hellström och Erik Söderström.

4.4       Verksamhetsberättelsen och bokslutet för föregående år, samt verksamhets-          granskarnas utlåtande föredrogs och godkändes.

4.5        Under viceordförandes ledning fastställdes 2018 års bokslut samt beviljades         ansvarsfrihet för styrelsen.

4.6        Val av styrelsemedlem för år 2019. Till ny styrelsemedlem i.st.f. avlidne Alf         Gabrielsson invaldes Tommy Bergström.

§ 5. Mari Pennanen från Svenska studieförbundet  berättade om "Trender som påverkar tredje sektorn".  Hon avtackades med en blombukett.

§ 6. Frågesport, lotteri och bingo, information om olika resor och evenemang.

§ 7. Mötet avslutades kl. 16.30 med "Nu går sista visan".

 

Västanfjärd 12.3.2019

---------------------------------------------           -----------------------------------------
Gunnar Ölander, ordförande                         Runa Heino, sekreterare

Justerat ----/---- 2019

---------------------------------------------          ----------------------------------------

Charles Hellström                                           Erik Söderström